Limitaran la implantació de noves activitats d'oci nocturn als polígons

El nou Pla General dels usos i activitats als polígons industrials limitarà les activitats a les illes d'ús terciari i en locals de 200m² a 600 m²

 Pla general usos i activitats als polígons

El Ple municipal va aprovar a principis d'abril una modificació del Pla General que es proposa ordenar els usos i les activitats que conviuen als polígons industrials de Mataró. Concretament aquesta modificació afectarà els polígons de ponent i de llevant: el Pla d'en Boet I i II, Les Hortes del Camí Ral, les dues illes d'El Rengle, Vallveric i el polígon Mata-Rocafonda. Amb l'objectiu d'organitzar el teixit productiu, d'evitar les activitats que per les seves característiques puguin ubicar-se en àrees residencials o més cèntriques i d'evitar la proliferació d'activitats recreatives d'oci nocturn, el pla vol posar les bases per a la recuperació i la facilitació de la implantació d'activitats industrials a la ciutat. A més, es proposa també eliminar algunes limitacions que fins ara contemplava el Pla General com, per exemple, admetre una activitat única per parcel·la.

Continua la suspensió de llicències

Quan la modificació entri en vigor, aquelles activitats que ja estiguin en funcionament podran continuar en marxa malgrat que siguin disconformes a la nova normativa però, si tanquen, no s’hi podrà instal·lar una nova activitat que no s’hi adeqüi. Cal destacar, a més, que amb l’aprovació inicial dels nous criteris d’ordenació d’usos es prorroga fins al juliol de 2019 la suspensió de llicències que està vigent des de juliol de 2017. El text se sotmet ara un període d’informació pública d’un mes, durant el qual la proposta es compartirà amb el conjunt d’agents socioeconòmics de la ciutat, i haurà de superar l’aprovació provisional i el vistiplau definitiu de la Generalitat.

La normativa

El Pla General, aprovat inicialment, defineix en cada polígon les àrees on els usos predominants són industrials i d’altres on les parcel·les han de tenir usos industrials-terciaris. D’aquesta manera, l’activitat industrial quedarà ressituada a l’interior dels polígons i l’activitat terciària a la part externa.

A l’àrea industrial els locals han de tenir una superfície mínima de 500 m². A més d’indústria, s’estableixen com a activitats permeses els magatzems, els usos esportius i d’oficines i serveis i el comerç singular. A les illes afectades per franges de seguretat industrial es permet indústria i magatzems. Els usos d'oficines o restauració s’admeten només en cas que els establiments no superin els 150 m² i un aforament màxim de 50 persones.

Per últim, a l’àrea terciària els usos permesos seran oficines i serveis, restauració, educatiu, assistencial, sanitari, sociocultural, esportiu, administratiu, magatzems, comerç singular i la petita i mitjana indústria, exclosa la gran indústria. La superfície mínima de local s’estableix en 200 m² i cal destacar que els usos recreatius han de complir les distàncies mínimes establertes respecte d'altres equipaments i activitats pel Pla especial de regulació de l’ús recreatiu. A més, pel que fa a les activitats recreatives musicals només s’autoritzaran si els locals tenen una superfície de fins a 600 m².