Oct
25
2013

Opinió, gestoria Luis, cotització autònoms llei emprenedor

Amb la Llei de suport als Emprenedors i altra normativa del 2013 s’han aprovat una sèrie de reduccions en les cotitzacions dels treballadors autònoms que pretenen donar suport a l’emprenedor a l’inici del seu negoci.

Oct
10
2013

Gestoria Luis

S’aprova la Llei d’Emprenedors, però...

Gestoria Luis. Article d'opinió.

Opinió, gestoria Luis, llei de suport a l'emprenedor

El dia 29 de setembre va entrar en vigor la Llei de suport als Emprenedors. Però, bo i la denominació de la Llei, no creiem que gran part de les mesures aprovades sigui de prou entitat per donar suport a l’emprenedoria ni a l’empresariat en general.

Set
26
2013

Gestoria Luis

Obligacions prèvies en el comerç electrònic

Gestoria Luis. Article d'opinió.

Opinió, gestoria Luis, comerç electronic

El comerç electrònic, també conegut com e-commerce consisteix en la compra i venda de productes o de serveis a través de mitjans electrònics, com ara Internet i altres xarxes informàtiques. L’ e-commerce es pot categoritzar en comerç electrònic d’empresa a empresa (B2B) o d’empresa a consumidor (B2C).

Set
13
2013

Gestoria Luis

La prevenció de riscos laborals a les empreses

Gestoria Luis. Article d'opinió

Opinió, gestoria Luis, riscos laborals

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals comporta l’obligació d’incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que es realitzi en l’empresa i en totes les decisions que s’adoptin. Això vol dir que l’empresari ha d’adoptar quantes mesures siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors.

Jul
18
2013

Gestoria Luis

Obligacions mercantils de les societats: Els comptes anuals

Gestoria Luis. Article d'opinió

El Tot 2013, gestoria luis, obligacions mercantils

De les normes del Codi de Comerç i de la Llei de Societats de Capital extraiem el conjunt de documents comptables exigibles a totes les societats; el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net d’exercici, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria anual.

Jul
04
2013

Gestoria Luis

L’impost de societats

Gestoria Luis. Article d'opinió

El Tot 2013, gestoria luis, impost de societats

Durant el mes de juliol les Societats han de pagar l’Impost de Societats.
A diferència del que passa en altres figures tributàries, la declaració de l’Impost sobre Societats no té un termini de presentació únic per a tots els contribuents, sinó que cada subjecte passiu té el seu propi termini, en funció de la data en què conclogui el seu període impositiu.

Pàgina 5 de 5