Les deduccions en habitatge

La Gestoria Luis explica les deduccions en lloguer i compra per la renda 2015.

blocs, gestoria luis - les deduccions en habitatge

Deducció per compra d'habitatge habitual.
La deducció per habitatge segueix sent un dels beneficis fiscals més rellevants del sistema tributari. A partir d'1 de gener de 2013 va quedar suprimida la deducció per inversió en habitatge habitual.


No obstant això, per a aquells contribuents que van adquirir abans d'aquesta data el seu habitatge habitual o haguessin satisfet quantitats abans d'aquesta data per a la construcció, ampliació, rehabilitació o realització d'obres per raons de discapacitat en el seu habitatge habitual i anessin gaudint d'aquest benefici fiscal, s'estableix un règim transitori que els permet continuar practicant la deducció en les mateixes condicions que venien fent-ho.

Excepció; comptes habitatge

A diferència del que succeeix en els casos d'adquisició, construcció, rehabilitació o ampliació d'habitatge habitual queden fora dels beneficis que dóna el règim transitori els contribuents que, amb anterioritat a 1 de gener de 2013, haguessin dipositat quantitats en comptes habitatge destinades a la primera adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual. En conseqüència, aquests contribuents no podran aplicar-se cap deducció per les aportacions que realitzin en els seus comptes habitatge a partir d'aquesta data.

Deducció per lloguer d'habitatge habitual.

D'altra banda, la reforma fiscal va suposar la desaparició de la deducció per lloguer d'habitatge habitual per a tots els arrendataris que van signar un contracte a partir de 2015.

Es va suprimir la deducció per lloguer de l'habitatge habitual previst en l'article 68.7 de la Llei de l'IRPF però es va establir un règim transitori que permet, als contribuents que tinguessin un contracte d'arrendament anterior a 1 de gener de 2015; que, en relació amb aquest contracte, haguessin satisfet amb anterioritat a aquesta data quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual; i que haguessin tingut dret a la deducció pel lloguer d'aquest habitatge en exercicis anteriors, seguir gaudint d'aquesta deducció d'acord amb el que ve regulat en la Llei d'IRPF vigent a 31 de desembre de 2014.

Per a l'arrendador, es manté la reducció del 60% per als rendiments que li genera el lloguer. Desapareix la reducció del 100% quan l'arrendatari té menys de 30 anys.

www.totmataro.cat/blocs/des-de-la-gestoria

 

Gestoria Luis

GESTORIA LUIS va ser fundada l’any 1944 per Antonio Luis Moreno. Anys més tard, el 1979, amb la incorporació d'Antoni Luis Reverter es dóna un impuls definitiu al creixement del despatx i suposa l’inici de la gestoria actual. Avui, és la tercera generació qui està al capdavant.

Lloc Web: www.luis.cat